MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofiter superior de investigatii al SP nr.3 Baurci a IP Ceadir-Lunga

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
a) să respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să fie loial instituţiei din care face parte; b) să acţioneze cu competenţă, responsabilitate şi devotament pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pentru protejarea şi promovarea valorilor şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova, inclusiv în condiţiile în care viaţa, sănătatea şi bunurile sale sînt ameninţate; c) să respecte jurămîntul depus şi normele deontologice; d) să fie disciplinat şi vigilent, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să-şi consacre activitatea profesională îndeplinirii competente, integre, corecte şi conştiincioase a atribuţiilor de serviciu; e) să respecte principiile, normele şi regulile activităţii profesionale; f) să asigure protecţia secretului de stat, a informaţiilor privind datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi a altor informaţii cu acces limitat, a secretului surselor de obţinere a acestora, să păstreze secretul activităţii desfăşurate; g) să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională; h) să-şi depună declaraţia de avere şi interese personale în modul şi în condiţiile prevăzute de lege; h1) să respecte prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale; i) să aibă un comportament integru în activitatea publică şi în viaţa personală; j) să declare cadourile simbolice, cele oferite din politeţe sau primite cu prilejul unor acţiuni de protocol, a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern; k) să cunoască şi să întreţină în stare regulamentară tehnica şi mijloacele din dotare, să păstreze şi să administreze eficient patrimoniul ce i-a fost încredinţat pentru uz în activitatea de serviciu; l) să demonstreze respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile; m) să fie respectuos, cuviincios şi corect în raporturile cu conducătorii, colegii, subalternii; n) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu; o) să informeze şeful ierarhic superior şi autorităţile competente cu privire la faptele de corupţie ori de influenţă necorespunzătoare săvîrşite personal sau cele săvîrşite de către alţi funcţionari publici cu statut special despre care a luat cunoştinţă; p) să dea dovadă de demnitate în calitatea sa de funcţionar public cu statut special; q) să asigure, potrivit competenţelor, informarea corectă a cetăţenilor cu privire la informaţiile de utilitate publică şi de interes personal pentru cetăţeni; r) să informeze neîntîrziat structura de resurse umane a entităţii din care face parte şi autoritatea specializată a Ministerului Afacerilor Interne despre dobîndirea calităţii procesuale de bănuit, învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărîrile penale pronunţate împotriva sa; s) să se prezinte la serviciu conform programului de lucru, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu recompensarea timpului lucrat potrivit legislaţiei; t) să se prezinte imediat la entitatea în care activează în situaţii de urgenţă sau în cazul unor tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice; u) să acţioneze conform legii în cazul instituirii unei stări de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.
Modalitatea de depunere: 
personal in cadrul sectiei resurse umane
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
Datele de contact: 
029821153, 029821155 Secția resurse umane a DP UTA Gagauzia